Kategoriye Göre Filtrele

TÜRKİYEDE YAŞAYAN KARAÇAY-MALKARLILARDA DEMOGRAFİK DURUM ve NÜFUS HAREKETLERİ

by Yılmaz Nevruz

Türkiye ve Suriye’de yaşayan Karaçay-Malkarlıların tamamı Kuzey Kafkasın Karaçay ve Malkar bölgelerinden gelmişlerdir. Büyüklerimizden sık sık dinlediğimize göre, muhacirlerin büyük çoğunluğu Karaçay’ın ULLU KARAÇAY,…

KARAÇAYCA CILAMA TÜRKÇA CILA!

by Ertan Ersoy

Bu hapar, Karaçay el Başhüyük'te bolgandı. Adamlanı atları başka türlü cazılsada hapar tüzdü. 1953. cılda televizyon cok edi. Gazetede elge alay köp kelmeyedi. Adam…

SAYI GRUBU YÖNÜNDEN ESKİ TÜRKÇE İLE KARAÇAY-BALKAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

by Doç. Dr. Salim KÜÇÜK

Onlu kat sayı ve onluk taban sistemini benimseyen Türkler, Köktürk ve Uygur Kağanlığı döneminde başka hiçbir dilde rastlanmayan “bir sonraki onluk taban” sayı sistemini…

KARAÇAY TÜRKLERİ VE YEMEK KÜLTÜRLERİ

by Yılmaz SEÇİM, Metehan KAYA

Bu çalışmada birbirini takip eden göç durumlarına maruz kalan Karaçay Türklerinin yemek kültürlerini kayıt altına almak ve konu ile ilgili ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalara…

KARÇASTANNI ULLU ŞAYIRI

by Semenlanı Aminat

Karaçaynı birinçi bardı, KÇR-ni Halk Poeti Özdenlanı Saparğa bıyıl, 2013 cıl sentyabrnı 25-de 60 cıl bolаdı. «Elbrusоid» sаytnı fоrumundа «Kаrçаstаnnı ullu şаyırı» dеb, tеmа…

BU KÜNÑE KALAY CETDİK BİZ?

by Bilal Laypan

Bеlgilenñеn sözgе köçеrdеn аlğа, tаrihhе tеrеn kirib kеtmеsеk dа, Kаrаçаynı kurаlıuvndаn tаlаy söz аytırğа kеrеk bоlur. 1396-1397 cıllаdа Timur Аlаn krаlnı kurutub, kоlğа tüşgеnni…

A Preliminary Study On The Language Use Of Third Generation İmmigrant Karachais

  • Dil: İngilizce
  • Yıl: 1995
  • Tez Türü: Yüksek Lisans
  • Yazar: Firdevs Özgür Karahan
  • Konu: Dilbilim
  • Sayfa: 117

Bu çalışmada Türkiye'de yaşayan etnik gruplardan biri olan üçüncü kuşak Karaçaylılardaki düzenek kaydırmını saptamaya çalıştık. Bunun için 19-35 yaş arası dört erkek, altı kadından örnekleme yoluyla bir grup oluşturulmuştur.

Bu betimleme iki temel modele dayandırılmıştır. Birincisi Lesley Miiroy'un (1980) "Toplumsal İlişkiler Kuramı" (Social Network Theory), diğeri de dil değiştirme konusundaki terimlere daha detaylı bir açıklama getiren Lars Johanson'un 1993'de yazdığı 'Göçmen Türklerdeki Düzenek Kopyalaması' (Code-copying in Immigrant Turkish) adlı makalesinde ortaya koyduğu modeldir. Miiroy'un kuramında (1980), bireyin toplumsal ilişkilerinin kullandığı dilde belirleyici bir unsur olduğu ve dil ile bu ilişkiler ağı arasında sıkı bir bağ bulunduğu savunulmaktadır. Johanson (1993) ise diller ve dil türleri arasındaki etkileşimi sesletim, sözcük ve tümce düzeyindeki değişimler açısından inceleyen bir model ortaya koymuştur.

Bu çalışmada amaç, ölçünlü Türkçe'nin Karaçay'ca üzerindeki güçlü etkisini, ve aynı dil topluluğu içerisindeki toplumsal ilişkiler ile dil kullanımı arasındaki bağı, 'üçüncü kuşak Karaçaylarda değişik dilbilimsel seviyelerdeki dil değiştirimini örneklemek yoluyla betimlemeye çalışmaktır. Temel sayıltımız ise üçüncü kuşak Karaçaylarda, Karaçayca'nın kullanımının ölçünlü Türkçe'nin de etkisiyle giderek azaldığı, bunda ise toplumsal ilişkilerin belirleyici bir rol oynadığıdır.

Birinci bölümde bu tezde kullanılan kuram ve model açıklanmış, kullanılan yöntem ile birlikte sayıltı ve amaçlar ortaya konmuştur.

İkinci bölümde dil ve dil türleri, dil ile lehçe arasındaki ayırım, çift dillilik, dil toplulukları, toplumsal ilişkiler kuramı, düzenek kaydırımı, Türkçe ve diğer Türk dillerinin sınıflandırılması ve Karaçayca'nın bu sınıflandırılmadaki yeri ile Karaçay dili ve Karaçaylılar hakkında kısa bilgi verilmiştir.

Üçüncü bölümde toplumdilbilimsel açıdan elde edilen veriler doğrultusunda, deneklerin toplumsal ilişkileri irdelenmiş ve şema halinde bu ilişkiler ağlan ile buIll ilişkilerde kullanmayı tercih ettikleri dil, ölçünlü Türkçe ve/ya da Karaçayca, belirlenmeye çalışılmıştır.

Dördüncü bölümde ise bu veriler dilbilimsel yönden sesletim, sözcük ve tümce düzeyinde ele alınmış ve çalışma grubu olan üçüncü kuşak Karaçay'lardaki düzenek kaydırımı örnekleriyle betimlenmeye çalışılmıştır.

V. Bölüm olan sonuç bölümünde ise elde edilen sonuçlar özetlenmiştir. Genelde deneklerin toplumsal ilişkiler ağlan ile dil kullanımları arasında bir ilişki olduğu görülmüştür. Ancak bu ilişki beklenen düzeyde değildir. Daha basit ilişkiler ağına sahip olan köyde yaşayan deneklerdeki düzenek kaydınmı ile daha geniş ağa sahip, eğitim düzeyi daha yüksek ve kentte yaşayan deneklerin düzenek kaydınmı arasında çok büyük bir aynm olmadığı görülmüştür. Bu da iki dil arasındaki yüksek etkileşim düzeyine ve çevresel etkenlere bağlanabilir.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}