TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Tarih

Karaçay Malkar Tarihi İle İlgili Makaleler

KARAÇAY-MALKAR HALKIMIZIN TARİHİ KÖKLERİ

Bulgarların Türk kavimi olduğu tüm tarihçilerin hem fikir olduğu bir gerçektir. Bulgarların tarihi,Hun,Avar ve Hazar tarihi ile sıkı sıkıya bağlıdır.V.yüzyıllarda Bulgar adı ile tarih sahnesine çıkan bu türk kavminin önce Orta Asya’da Tanrı dağları civarında yaşayan Ogur (Onogur,Uturgur,Kuturgur) adlı Türk zümresine mensup olduğu,M.S. 463 civarında Volga-Don bölgesine geldikleri bilinmektedir. Büyük Hun hükümdarı Atilla’nın M.S.453 yılında ölümünden sonra Avrupa’daki Hunlar’ın büyük kısmı Atilla’nın küçük oğlu İmik’in idaresinde (Orta Asya’dan gelen Oğuz boyları gibi) aynı tarihte M.S. 463 yılında Karadeniz ve Kafkasya’nın kuzey bölgelerine gelip yerleştiler.

Böylece Hun birliğindeki boyların Oğuz boyları ile karışması sonucuna V.yüzyılın sonlarına doğru “BULGAR” adı altında yeni bir Türk topluluğu ve siyasi birliği kuruldu.Bu Hun-Bulgar birliğine Protobulgarlar denilmiştir.Bu birliğe ön Kafkasyalı Alan-Bulgarlar da dahil olmuştur.619-620 tarihinde Onogurlu KUBRAT ile Organa, kuzeyde Büyük Bulgaristan Devletini kurdular.Başkentleri Baltavar (Bugünkü Poltava) idi.

Protobulgarlar, 623-630 yılların arasında bir zamanlar onlara zulüm eden Panonya Avarları’nı ve Asya Türk Hakanlığı’nın göçebelerini bozguna uğratarak devlet sınırlarını Tuna (sula) nehrinden Volga (Atil veya İtil) henrine dek genişletmişlerdir. 660 tarihinde Kubrat’ın ölümünden sonra Hun-Bulgar Devleti’nde iktidar kavgası başladı.Hazarlar bundan yararlanarak Yüce Bulgariya’ya hücum etti ve Asparuh’u yendiler. Asparuh 681 yılında Tuna Bulgaristanı’nı kurdu.Vatanda kalan Protobulgarlar’ın (Hun-Bulgarlar) diğer grupları Ön Kafkasyalı Hun-Bulgar (BURCANLAR) ve Ukraynalı Hun Bulgarlar (KARA BULGAR) Hazar hakanlığından bağımsızlıklarını kazanarak kendi hanlıklarını muhafaza etmişleridir. İşte ÖN KAFKASYALI Hun-Bulgarlar’ın BURCAN kolu KARAÇAY-MALKAR (BALKAR) halkımızın tarihsel ataları olup,737 yılında Arap misyonerler elinde İslam dinini kabul etmişlerdir.

Hazarlar İslam dinini devletlerine tehlike olarak görmüşler ve Protobulgarlar Hanlıkları’nı sıkıştırmaya başlamışlardır.VIII.yüzyılın sonlarında Müslüman BURCANLAR’ın bir kısmı Volga vadisinin orta bölgelerine göç etmişler ve orada Hazar Devleti’ne bağlı BULGAR şehrini ve hanlığını kurmuşlardır.

Konuyu dağıtmamak bakımından açıklanması gerekli görünmeyen birçok tarihi olaydan sonra; 864 yılında Abdullah CILKI başkenti Bulgar şehri olan İslam Bulgar Devleti’ni (Volga Bulgaryası’nı) kurmuştur.Bu devletin bileşiminde; Eski Hun Bulgarlar BURCANLAR, Kara Bulgarlar, X yüzyılın başlarına doğru Yerli Ugor (Eski Macarlar) grupları ile Alanlar,Türk Kıpçak kabilesi Sabanlar yer almış ve yeni bir halk Volga Bulgarlarını meydana getirmişlerdir.Halkın dili Sabanlar’ın Kıpçak dili,dini İslam kültürleri ise Hunlar’ın Alanlar’ın,Ugriler’in ve Sabanlar’ın birbirine geçmiş kültür ve gelenekleriydi.

Özetlemek gerekirse:KARAÇAY-BALKAR halkımızın tarihsel ataları; Hun-Bulgarlar’ın BURCAN koludur.737 yılında Müslümanlığı kabul etmişlerdir.864 yılında kurulan İslam Bulgar Devleti’nin (Volga Bulgaryası) kurucularıdır.Devletin başkenti BULGAR kentini kurmuşlardır.Sabanlar’la, Eski Macarlar’la Ugriler’le,Alanlar’la,Tatarlar’la akraba halktır.

KARAÇAY-BALKARLILAR’ın eskiden olduğu gibi bugün de birbirlerine “kardeşim,yakınım” anlamında “Alan” diye hitap etmeleri Alanlar’la sıkı münasebetlerinin,akrabalıklarının bugüne dek süregelen kanıtıdır.Alanlar ise Asentinler’in son atalarıdır.

Her Karaçay-Balkarlı işte böyle binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip bir kavimin torunları olduklarını bilmeli,bunu hatırında tutmalı,dilini geleneklerini ileriye taşıma husunda atalarına layık olmalıdır.

KAYNAKÇA:

1.Yüksek Bilim Mensubu ve Tarihçi Ferhat Abdulhamitoğlu Nurut-Dinov’un 21.01.1990 günlü incelemesi.
2.Prof.Dr.Ahmet TEMİR’in “Bulgar Tarihine Kısa Bir Bakış,Türk tarihi İçinde Bulgarlar”incelemesi.
____________________________

Başhüyük Karaçay-Malkar Dergisi
www.bashuyuk.com
____________________________

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ?}