TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Kültürlerarası İletişim Sürecinde Alt-Kültürde Kimliğin Oluşumu

  • Dil: Türkçe
  • Yıl: 2008
  • Tez Türü: Doktora
  • Yazar: Nurullah Tabakçı
  • Konu: Din
  • Sayfa: 242

Bu çalışmanın konusu, alt kültürlerde kimlik oluşumundaki değişimdir ve örnek olarak Türkiye'deki küçük bir göçmen topluluk olan Karaçaylar seçilmiştir. Kültürlerarası iletişim açısından bu konu, bir alt-kültürün (kendi doğal gelişimi ve iç dinamiklerinin yanı sıra) baskın kültür ve diğer alt-kültürlerle etkileşimi süreci içinde oluştuğu için, incelenmeye değer görülmektedir.Kıpçak grubundan bir Türk dili konuşan ve yüzyıllardır Kafkasya'da yaşayan küçük bir dağlı halk olan Karaçaylar; uzun süre, coğrafi ve demografik engellerle Türk dünyasının genelinden nisbeten izole bir ortamda kalmışlar; bu arada komşu Kafkas halklarıyla da karşılıklı olarak yoğun bir kültürleşme süreci yaşamışlardır. XIX. yüzyıl sonları ve XX. yüzyıl başlarında Karaçaylar'dan bazı gruplar, çeşitli sebeplerle vatanlarını terk ederek Türkiye'ye (o zamanki Osmanlı İmparatorluğu) göçmüş ve Anadolu topraklarında kurdukları köylere yerleşmişlerdir; o zamandan beri de Türk toplumunun bir parçası olarak yaşamaktadırlar.Bu çalışmada, nitel sosyal araştırma yöntemi içerisinde yer alan, doküman incelemesi, derinlemesine mülakat Ve katılımlı gözlem teknikleri kullanılarak Karaçay topluluğundan çeşitli tipte veriler toplanmıştır. Toplanan verilerin sınıflandırma, değerlendirme ve analizi sonrasında, ilk olarak (mukayese amacı ile) eski orijinal Karaçay kültürünün ana hatları ortaya konmuş; sonra da Türkiye'deki Karaçay topluluğunun kültürel yapısında ve kimliğindeki değişimin biçim ve düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır.

The subject of this study is the change in the identity formation of sub-cultures, and Karachays, a small immigrant community in Turkey has been chosen as the case to concentrate on. It is a worth studying subject from the intercultural communication point of view, since it occurs as an interactive process with the dominant culture and other sub-cultures in addition to the sub-cultures own natural development and inner dynamics.Karachays, a small people of highlanders living in Caucasus for centuries and speaking a Turkic language from Kipchak branch, stayed in a relatively isolated environment from the rest of Turkic world for a long time because of several geographic and demographic obstacles. They lived through an intensive course of mutual acculturation with neighboring Caucasian peoples during that time. At the end of the XIX. century and the beginnings of the XX. century, several groups from Karachays left their homeland for various reasons; migrated to Turkey (then Ottoman Empire) and settled in the villages they established on the Anatolian soil. Since then they have been living as a part of Turkish society.In this study, various types of data from Karachay community have been collected, using document study, in-depth interview and participant observation techniques of qualitative social research method. After the classification, evaluation and analysis of data; first, an outline of the old original Karachay culture has been drawn (for comparative reasons); then the form and the level of the change in the cultural structure and identity of Karachay community in Turkey has been tried to establish.

kamatur.org

Karaçay Malkar Türkiye

Login

{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:261 ? ? ? ? ? ? ? ? ?}